Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA

KLUB SPORTOWY OLIMPIA ŁOCHÓW

uchwalony 09 stycznia 2022 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Łochów zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm), Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 176 ze zm.) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

 • 2
 1. Stowarzyszenie ma prawo używania nazwy Stowarzyszenie „Olimpia”.

 

 • 3
 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

 

 • 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wpisaniu do rejestru stowarzyszeń.       

 

 • 5
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Hala sportowa w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 20.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 6

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

 • 7
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele  działania

 

 • 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia.
 3. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport
 4. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Upowszechnianie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju, edukacji, oświaty, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych
 6. Współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
 7. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych
 8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 9. Rozwijanie idei wolontariatu.

 

 • 9

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie zajęć sportowych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe, ze szczególnym uwzględnieniem unihokeja. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.
 2. Angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 4. Działania na rzecz trzeźwości, terapii i rehabilitacji problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 6. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego – edukacja, profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
 7. Uczestnictwo w zawodach organizowanych przez organizacje krajowe lub zagraniczne.
 8. Organizowanie wypoczynku zimowego, letniego (obozów, kolonii, półkolonii, rajdów, spływów, wędrówek, imprez rekreacyjno-wychowawczych).
 9. Wspomaganie procesu kształcenia dzieci, młodzieży i osób uczących się.
 10. Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w placówkach wychowawczych i oświatowych
 11. Propagowanie i wspieranie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w naszym sąsiedztwie.
 12. Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu obywateli, a w szczególności dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo.
 13. Fundowanie stypendiów.
 14. Organizowanie turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport.
 15. Wspieranie i organizowanie imprez o charakterze historycznym, regionalnym, ekumeniczym, medialnym, ekologicznym, filozoficznym, prorodzinnym, prozdrowotnym i europejskim.
 16. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
 17. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi.

 

 • 10

 

Zakres działalności, o której mowa w §9 Stowarzyszenie może prowadzić jako odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, której przedmiotem przy uwzględnianiu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

 1. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego
 • działania edukacyjne i kulturalne wspomagające wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych (PKD 85.51.Z);
 • działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające lub łagodzące wszelkie problemy utrudniające rozwój, w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć (PKD 85.59.B);
 • działalność klubów sportowych (kod PKD 93.12.Z)
 • kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia (PKD 85.51.Z);
 • działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy (PKD 94.99.Z);
 • profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym (PKD 85.59.B);
 • organizację i promocję wolontariatu (PKD 94.99.Z);
 • współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne (PKD 94.99.Z);
 • organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych (PKD 93.11.Z) oraz (PKD 93.19.Z);
 • organizacja obozów, kolonii, zajęć dochodzeniowych (PKD 93.19.Z);
 • animacja skierowana do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych (PKD 85.51.Z);
 • angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną (PKD 94.99.Z).

 

 1. Odpłatna działalność pożytku publicznego
 • działania edukacyjne i kulturalne wspomagające wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych (PKD 85.51 .Z);
 • popularyzowanie i organizowanie zajęć w obszarze kultury fizycznej i rekreacji (PKD 93.19.Z);
 • działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające lub łagodzące wszelkie problemy utrudniające rozwój (PKD 85.59.B);
 • profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym (PKD 85.59.B);
 • działalność klubów sportowych (kod PKD 93.12.Z)
 • kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia (PKD 85.51.Z);
 • działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy (PKD 94.99.Z );
 • współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych
  i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne (PKD 94.99.Z);
 • organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych (PKD 93.11.Z) oraz (PKD 93.19.Z);
 • działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);
 • organizacja obozów, kolonii, zajęć dochodzeniowych (PKD 93.19.Z);
 • angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną (PKD 94.99.Z);
 • przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych (PKD 85.60.Z);
 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);
 • administrowanie projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi (PKD 82.11.Z).

 

 • 11
 1. Dochód z odpłatnej działalności w całości przeznaczony jest na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych o których mowa w §10 i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w szczególności w obszarach wymienionych w § 10 niniejszego statutu. 
 3. W zakresie wykonywania zadań publicznych w szczególności:
  • wykonuje zadania zlecone przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  • informuje organy administracji publicznej o planowanych kierunkach swojej działalności,
  • udziela konsultacji projektów aktów normatywnych związanych z obszarem swojej działalności,
  • uczestniczy w zespołach doradczych i inicjatywnych wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych i przedstawicielami właściwych organów administracji publicznej.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 12

Członkowie dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających.
 • 13
 1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski, który ukończył 16 rok życia, posiada nienaganną opinię, predyspozycje do pracy społecznej na rzecz drugiego człowieka i złoży pisemną deklarację przynależności do Stowarzyszenia, zobowiązującą do przestrzegania ustaleń statutu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, deklarująca chęć wspierania działalności Stowarzyszenia.
 3. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami z momentem podpisania deklaracji członkowskiej.
 4. O przyjęciu kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, po rozpatrzeniu złożonej deklaracji.

 

 • 14

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym  w Walnym Zebraniu Członków,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

 

 

 

 • 15

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularne płacenie składek członkowskich.

 

 • 16

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska wychowawczego dzieci i młodzieży
 4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 5. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.

 

 • 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
 3. Utraty osobowości prawnej przez członka  wspierającego będącego osobą prawną.
 4. Członkowie zwyczajni nie opłacający składek członkowskich przez okres 6 miesięcy mogą utracić status członka zwyczajnego na wniosek zarządu i zostają członkami wspierającymi.
 5. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie  30 dni  odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna .
 6. Informacje o statusie członkowskim udzielane są na wniosek członka stowarzyszenia w siedzibie stowarzyszenie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

 • 18

Władzami stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 • 19

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

 • 20

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

 • 21
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz  do roku, nie później niż do 30 czerwca w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy, udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu oraz powołanie członków władz, w przypadku upływu kadencji.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na  żądanie  Komisji  Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków winno być zwołane nie później niż w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni i nikt z zebranych nie wniósł sprzeciwu co do rozpatrywania spraw nie objętych porządkiem obrad.
 4. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy członek Zarządu lub osoba przez niego wskazana  spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 • 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. wybór i odwołanie członków  Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. ustalanie zasad określania wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania,
 5. podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

 

 • 23
 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Jeżeli jednak dwa kolejne Walne Zebrania Członków nie mogą podjąć uchwał ze względu na brak kworum, wówczas trzecie kolejne Walne Zebranie Członków może podjąć uchwały bez względu na ilość obecnych członków, przy czym głosowanie może dotyczyć jedynie spraw  określonych w pierwotnym porządku obrad.
 2. Walne Zebranie Członków odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia.

 

 

 

 • 24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 

 • 25
 1. Zarząd składa się z 3 – 5 członków w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Decyzje zapadają za pomocą uchwal zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa zarządu.
 2. Prezes Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 3. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków na 5 lat. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie powoła nowego składu Zarządu po upływie kadencji poprzedniego Zarządu, wówczas dotychczasowy Zarząd sprawuje swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.

 

 • 26
 1. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika
 2. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
 5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  • zakończenia kadencji Zarządu,
  • złożenia rezygnacji,
  • braku przejawiania inicjatywy oraz pracy na rzecz osiągnięcia celów Stowarzyszenia.
 6. W razie zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład w drodze dokooptowania.

 

 • 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz rocznych sprawozdań finansowych,
 5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 6. Opracowywanie i uchwalanie programów oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia,
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających, oraz określanie statusów członków towarzyszenia
 8. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej,
 10. Odwołanie członka Zarządu w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji

 

 • 28
 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.
 2. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

 • 29
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 5 lat.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień,
  • wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego  Zebrania Członków,
  • składanie co roku Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
  • ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez Komisję Rewizyjną.
 5. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  • nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 • 30.

Członkostwo  w Komisji Rewizyjnej ustaje:

 1. z chwilą odwołania lub śmierci.
 2. zakończenia kadencji Zarządu,
 3. złożenia rezygnacji,
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład w wyniku ustania członkostwa jednego członka
  w drodze dokooptowania.

 

 • 31

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 • 32

Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

 • 33
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.
 2. Na majątek Stowarzyszenia składają się, w szczególności:

2.1. wpływy ze składek członkowskich

2.2. wpływy z działalności statutowej

2.3. darowizny, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia,

2.4. dotacje i subwencje pochodzące zarówno ze środków krajowych, jak również ze środków organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem,

2.5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

2.6. odsetki bankowe i inne dochody z kapitału.

 

 • 34

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.

 

 • 35
 1. Zabrania się wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 2. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 3. Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz  członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. Zabrania się dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

 

 • 36

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

 

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 • 37
 1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

 

 • 38
 1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów
  w obecności, co najmniej połowy członków.
 3. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenie likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

 • 39

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości prawnej.