Misja

1

Menu witryny

Projekty

Kalendarium


Dzisiaj jest: Poniedziałek
19 Lutego 2018
Imieniny obchodzą
Arnold, Arnolf, Bądzisława, Gabin,
Henryk, Konrad, Konrada, Leoncjusz,
Manswet, Marceli

Do końca roku zostało 316 dni.
Zodiak: Ryba


Statut PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 30 lipca 2011 17:07

STATUT

STOWARZYSZENIA RODZICW I NAUCZYCIELI

NA RZECZ POMOCY SZKO?OM OLIMPIA

Rozdzia? I
Postanowienia oglne

1

Stowarzyszenie pod nazw? Stowarzyszenie Rodzicw I Nauczycieli Na Rzecz Pomocy Szko?om Olimpia, zwane dalej Stowarzyszeniem, dzia?a na podstawie przepisw ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz.104 z p?n. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2

Stowarzyszenie ma prawo u?ywania skrconej formy nazwy Stowarzyszenie Olimpia.

3

1. Stowarzyszenie ma prawo u?ywania piecz?ci i oznak zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami.
2. Prawo do u?ywania nazwy i symbolu graficznego jest zastrze?one i przys?uguje wy??cznie Stowarzyszeniu.

4

Stowarzyszenie posiada osobowo?? prawn? i mo?e rozpocz?? dzia?alno?? z chwil? uprawomocnienia si? postanowienia o wpisaniu do rejestru stowarzysze?.

5

1. Siedzib? Stowarzyszenia jest Publiczne Gimnazjum w ?ochowie, ul. Wyspia?skiego 20.
2. Stowarzyszenie prowadzi dzia?alno?? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6

Stowarzyszenie powo?uje si? na czas nieokre?lony.

Rozdzia? II
Cele dzia?ania

7

Celem Stowarzyszenia Olimpia jest:

1. Dzia?ania na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i m?odzie?y.

2. Promowanie zdrowego stylu ?ycia.

3. Zapobieganie skutkom wychowywania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i ?rodowiskowych.

4. Wsp?praca z osobami, organizacjami i instytucjami dzia?aj?cymi na rzecz dzieci i m?odzie?y.

5. Prowadzenie dzia?alno?ci przeciwdzia?aj?cej powstawaniu bezrobocia w?rd m?odych ludzi.

6. Inicjowanie i realizacja dzia?a? na rzecz osb niepe?nosprawnych ze szczeglnym uwzgl?dnieniem ich integracji w ?rodowiskach lokalnych.

7. Rozwijanie idei wolontariatu.

8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczeglno?ci poprzez:

1. Wspieranie inicjatyw obywatelskich w d??eniu do tworzenia spo?ecznie odpowiedzialnego terytorium.

2. Polepszanie warunkw kszta?cenia dzieci, m?odzie?y i edukacji obywatelskiej.

3. Wspomaganie procesu kszta?cenia, rozwoju i wypoczynku dzieci, m?odzie?y i osb ucz?cych si?.

4. Udzia? w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w placwkach wychowawczych i o?wiatowych

5. Motywowanie rodzicw do dzia?a? na rzecz polepszania warunkw kszta?cenia dzieci i m?odzie?y poprzez aktywizacj? i usprawnienie dzia?alno?ci Komitetw Rodzicielskich w placwkach wychowawczych i o?wiatowych.

6. Mobilizowanie spo?eczno?ci lokalnej wok? problemw kszta?cenia i wychowania dzieci i m?odzie?y oraz osb ucz?cych si? poprzez tworzenie koalicji.

7. Wspomaganie obywateli poprzez r?nego typu poradnictwo.

8. Propagowanie zdrowego trybu ?ycia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zaj?? sportowych.

9. Propagowanie dzia?a? na rzecz likwidacji barier utrudniaj?cych edukacj? i funkcjonowanie osb niepe?nosprawnych w naszym s?siedztwie.

10. Wspieranie dzia?a? integracyjnych w?rd dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej z po?o?eniem szczeglnego nacisku na ich aktywizacj? zawodow?.

11. Propagowanie wszelkich dzia?a? na rzecz ochrony ?rodowiska ze szczeglnym uwzgl?dnieniem edukacji ekologicznej w?rd dzieci i m?odzie?y.

12. Wspieranie dzia?a? polegaj?cych na przeciwdzia?aniu wykluczeniu spo?ecznemu obywateli a w szczeglno?ci dzieci i m?odzie?y zaniedbanych ?rodowiskowo.

13. Wspieranie finansowe projektw edukacyjnych.

14. Organizacj? i realizacj? projektw edukacyjnych.

15. Fundowanie stypendiw.

16. Wspieranie i organizacj? wydarze? sportowych.

17. Organizowanie imprez o charakterze historycznym, regionalnym, ekumeniczym, medialnym, ekologicznym, filozoficznym, prorodzinnym, prozdrowotnym i europejskim.

9

W ramach prowadzonej dzia?alno?ci statutowej Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez dzia?alno?? po?ytku publicznego wg zamieszczonego poni?ej opisu dzia?alno?ci zgodnego z PKD 2007.

1. Dzia?alno?? Po?ytku publicznego realizowana odp?atnie

 • 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
 • 85.20.Z Szko?y podstawowe
 • 85.31.A Gimnazja
 • 85.31.B Licea oglnokszta?c?ce
 • 85.5 Pozaszkolne formy edukacji
 • 93.11.Z Dzia?alno?? obiektw sportowych

2. Dzia?alno?? Po?ytku Publicznego nieodp?atna

 • 79.12.Z Dzia?alno?? organizatorw turystyki
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zaj?? sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.B Pozosta?e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z Dzia?alno?? wspomagaj?ca edukacj?
 • 88.10.Z Pomoc spo?eczna bez zakwaterowania dla osb w podesz?ym wieku i osb niepe?nosprawnych
 • 88.99.Z Pozosta?a pomoc spo?eczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.19.Z Pozosta?a dzia?alno?? zwi?zana ze sportem
 • 94.99.Z Dzia?alno?? pozosta?ych organizacji cz?onkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdzia? III
Cz?onkowie, ich prawa i obowi?zki

10

Cz?onkowie dziel? si? na:

1. Zwyczajnych,

2. Wspieraj?cych.

11

1. Cz?onkiem zwyczajnym stowarzyszenia mo?e by? ka?dy obywatel Polski, ktry uko?czy? 16 rok ?ycia, posiada nienagann? opini?, predyspozycje do pracy spo?ecznej na rzecz drugiego cz?owieka i z?o?y pisemn? deklaracj? przynale?no?ci do Stowarzyszenia, zobowi?zuj?c? do przestrzegania ustale? statutu Stowarzyszenia.

2. Cz?onkiem wspieraj?cym Stowarzyszenia mo?e by? ka?da osoba fizyczna lub prawna, deklaruj?ca ch?? wspierania dzia?alno?ci Stowarzyszenia.

3. Cz?onkowie za?o?yciele Stowarzyszenia staj? si? cz?onkami z momentem podpisania deklaracji cz?onkowskiej.

12

1. O przyj?ciu kandydata na cz?onka zwyczajnego Stowarzyszenia decyduje Zarz?d Stowarzyszenia zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw, po rozpatrzeniu z?o?onej deklaracji.

13

Cz?onek zwyczajny ma prawo:

1. wybiera? i by? wybierany do w?adz Stowarzyszenia,

2. uczestniczy? z g?osem stanowi?cym w Walnym Zebraniu Cz?onkw,

3. zg?asza? wnioski i postulaty dotycz?ce dzia?alno?ci Stowarzyszenia,

14

Do obowi?zkw cz?onka zwyczajnego nale?y:

1. przestrzeganie postanowie? Statutu i uchwa? w?adz Stowarzyszenia,

2. regularne p?acenie sk?adek cz?onkowskich.

15

Cz?onkowie Stowarzyszenia zobowi?zani s?:

1. swoj? postaw? i dzia?aniami przyczynia? si? do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2. dba? o jego dobre imi?,

3. zabiega? o popraw? opinii spo?ecznej i klimatu wok? ?rodowiska wychowawczego dzieci im?odzie?y

4. popiera? i czynnie realizowa? cele Stowarzyszenia,

5. przestrzega? powszechnie obowi?zuj?cych przepisw prawa oraz postanowie? statutu.

16

1. Cz?onkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wyst?pienia zg?oszonego na pi?mie do Zarz?du.

b) wykluczenia uchwa?? Zarz?du z powodu nieprzestrzegania postanowie? Statutu i uchwa? w?adz Stowarzyszenia lub dzia?ania na szkod? Stowarzyszenia,

c) utraty osobowo?ci prawnej przez cz?onka wspieraj?cego b?d?cego osob? prawn?

2 Cz?onkowie zwyczajni nie op?acaj?cy sk?adek cz?onkowskich przez okres 6 miesi?cy mog? utraci? status cz?onka zwyczajnego na wniosek zarz?du i zostaj? cz?onkami wspieraj?cymi.

a) Od uchwa?y Zarz?du w przedmiocie skre?lenia lub wykluczenia przys?uguje w terminie 30 dni odwo?anie do Walnego Zebrania Cz?onkw, ktrego uchwa?a jest ostateczna .

b) Informacje o statusie cz?onkowskim udzielane s? na wniosek cz?onka stowarzyszenia w siedzibie stowarzyszenie w terminie 14 dni od daty z?o?enia wniosku.

Rozdzia? IV
W?adze Stowarzyszenia

17

W?adzami stowarzyszenia s?:

1. Walne Zebranie Cz?onkw,

2. Zarz?d,

3. Komisja Rewizyjna.

18

Walne Zebranie Cz?onkw jest najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia.

19

Walne Zebranie Cz?onkw mo?e by? zwyczajne lub nadzwyczajne.

20

1. Zwyczajne Walne Zebranie Cz?onkw zwo?uje Zarz?d raz do roku, nie p?niej ni? do 30 kwietnia w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubieg?y rok finansowy, udzielenia absolutorium cz?onkom ust?puj?cego Zarz?du oraz powo?anie cz?onkw w?adz, w przypadku up?ywu kadencji.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onkw zwo?uje Zarz?d:

a. z w?asnej inicjatywy,

b. na ??danie Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 cz?onkw zwyczajnych.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onkw winno by? zwo?ane nie p?niej ni? w terminie 2 miesi?cy od zg?oszenia wniosku lub ??dania i obradowa? wy??cznie nad sprawami obj?tymi porz?dkiem posiedzenia, chyba, ?e wszyscy cz?onkowie Stowarzyszenia s? obecni i nikt z zebranych nie wnis? sprzeciwu co do rozpatrywania spraw nie obj?tych porz?dkiem obrad.

4. Walnemu Zebraniu Cz?onkw przewodniczy cz?onek Zarz?du lub osoba przez niego wskazana spo?rd cz?onkw zwyczajnych Stowarzyszenia.

21

Do kompetencji Walnego Zebrania Cz?onkw nale?y:

1. uchwalanie g?wnych kierunkw dzia?alno?ci merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

a. podejmowanie uchwa?y w przedmiocie absolutorium dla ust?puj?cego Zarz?du na wniosek Komisji Rewizyjnej,

b. wybr i odwo?anie cz?onkw Zarz?du oraz Komisji Rewizyjnej,

c. ustalanie zasad okre?lania wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich oraz zasad i terminw ich op?acania,

d. podejmowanie na wniosek Zarz?du uchwa? w sprawach zmiany Statutu lub rozwi?zania Stowarzyszenia,

e. rozpatrywanie odwo?a? od uchwa? Zarz?du, o ktrych mowa w 14 ust. 2 Statutu.

22

1. Walne Zebranie Cz?onkw podejmuje uchwa?y zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onkw. Je?eli jednak dwa kolejne Walne Zebrania Cz?onkw nie mog? podj?? uchwa? ze wzgl?du na brak kworum, wwczas trzecie kolejne Walne Zebranie Cz?onkw mo?e podj?? uchwa?y bez wzgl?du na ilo?? obecnych cz?onkw, przy czym g?osowanie mo?e dotyczy? jedynie spraw okre?lonych w pierwotnym porz?dku obrad.

2. Walne Zebranie Cz?onkw odbywa si? w siedzibie Stowarzyszenia.

23

Zarz?d kieruje dzia?alno?ci? Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewn?trz.

24

1. Zarz?d sk?ada si? z 3 cz?onkw, w tym Prezesa Zarz?du.

2. Cz?onkowie Zarz?du wybierani s? na 5 lat. W przypadku, gdy Walne Zebranie Cz?onkw nie powo?a nowego sk?adu Zarz?du po up?ywie kadencji poprzedniego Zarz?du, wwczas dotychczasowy Zarz?d sprawuje swoje funkcje do czasu powo?ania nowego Zarz?du.

3. Cz?onkostwo Zarz?du ustaje z chwil? odwo?ania lub ?mierci.

4. Odwo?anie cz?onka Zarz?du nast?puje w przypadku:

a) zako?czenia kadencji Zarz?du,

b) z?o?enia rezygnacji,

c) nie wykonywania funkcji przez okres, co najmniej po?owy kadencji z powodu choroby, wyjazdu za granice, itp.

d) braku przejawiania inicjatywy oraz pracy na rzecz osi?gni?cia celw Stowarzyszenia.

e) W razie zmniejszenia si? sk?adu w wyniku ustania cz?onkostwa Zarz?d ma prawo uzupe?ni? swj sk?ad w drodze dokooptowania.

25

1. Zarz?d wybiera ze swego grona Prezesa Zarz?du, ktry kieruje jego pracami.

2. Odwo?ania Prezesa Zarz?du dokonuje Walne Zebranie Cz?onkw zwyk?? wi?kszo?ci? przy obecno?ci, co najmniej po?owy cz?onkw.

26

Do kompetencji Zarz?du nale?y:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz i dzia?anie w jego imieniu,

2. dysponowanie maj?tkiem Stowarzyszenia,

3. realizowanie uchwa? Walnego Zebrania Cz?onkw,

4. sporz?dzanie rocznych sprawozda? z dzia?alno?ci Stowarzyszenia oraz rocznych sprawozda? finansowych,

5. zwo?ywanie Walnych Zebra? Cz?onkw,

6. opracowywanie i uchwalanie programw oraz rocznych i wieloletnich planw dzia?alno?ci Stowarzyszenia,

7. przyjmowanie, skre?lanie i wykluczanie cz?onkw zwyczajnych i wspieraj?cych, oraz okre?lanie statusw cz?onkw stowarzyszenia

8. wyst?powanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu lub rozwi?zania Stowarzyszenia,

9. podejmowanie uchwa? w sprawie wewn?trznej organizacji Zarz?du oraz innych spraw nie zastrze?onych Statutem do kompetencji Walnego Zebrania Cz?onkw oraz Komisji Rewizyjnej,

10. odwo?anie cz?onka Zarz?du w zwi?zku ze z?o?eniem przez niego rezygnacji

27

Do sk?adania o?wiadcze? woli w imieniu Stowarzyszenia upowa?nieni s?: Prezes Zarz?du dzia?aj?cy samodzielnie lub Prezes Zarz?du dzia?aj?cy ??cznie z drugim cz?onkiem Zarz?du.

28

Pracownicy Stowarzyszenia podlegaj? Zarz?dowi, ktry zawiera i rozwi?zuje z nimi umowy o prac? oraz ustala ich wynagrodzenie za prac?.

29

1. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 cz?onkw, wybranych przez Walne Zebranie Cz?onkw na okres 5 lat.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale?y:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku ca?okszta?tu dzia?alno?ci Stowarzyszenia,

b) wyst?powanie do Zarz?du z wnioskami wynikaj?cymi z ustale? kontroli i ??daniem wyja?nie?,

c) wnioskowanie o zwo?anie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz?onkw,

d) sk?adanie co roku Walnemu Zebraniu Cz?onkw sprawozda? ze swej dzia?alno?ci.

e) ustalanie wynagrodzenia dla cz?onkw Zarz?du

3. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej mog? bra? udzia? w posiedzeniach Zarz?du z g?osem doradczym.

4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodnicz?cy wybierany ze swego grona przez Komisj? Rewizyjn?.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupe?ni? swj sk?ad w wyniku ustania cz?onkostwa jednego cz?onka w drodze dokooptowania.

6. Osoby b?d?ce cz?onkami Komisji Rewizyjnej nie mog?

a) nie mog? by? cz?onkami organu zarz?dzaj?cego ani pozostawa? z nimi w zwi?zku ma??e?skim, we wsplnym po?yciu, w stosunku pokrewie?stwa, powinowactwa lub podleg?o?ci s?u?bowej;

b) nie mog? by? skazani wyrokiem prawomocnym za przest?pstwo umy?lne ?cigane z oskar?enia publicznego lub przest?pstwo skarbowe;

c) mog? otrzymywa? z tytu?u pe?nienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztw lub wynagrodzenie w wysoko?ci nie wy?szej ni? przeci?tne miesi?czne wynagrodzenie w sektorze przedsi?biorstw og?oszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

30

Komisja Rewizyjna ma prawo ??dania od cz?onkw i w?adz Stowarzyszenia z?o?enia pisemnych lub ustnych wyja?nie? dotycz?cych kontrolowanych spraw.

31

Uchwa?y W?adz Stowarzyszenia zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw, w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onkw.

Rozdzia? V
Maj?tek Stowarzyszenia

32

1. Maj?tek Stowarzyszenia stanowi? sk?adniki maj?tkowe nabyte w czasie dzia?alno?ci Stowarzyszenia.

2. Na maj?tek Stowarzyszenia sk?adaj? si?, w szczeglno?ci:

a) wp?ywy ze sk?adek cz?onkowskich,

b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia maj?tkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia,

c) wp?ywy z dzia?alno?ci statutowej.

d) dotacje i subwencje pochodz?ce zarwno ze ?rodkw krajowych, jak rwnie? ze ?rodkw organizacji mi?dzynarodowych, ktrych Rzeczpospolita Polska jest cz?onkiem,

e) dochody ze zbirek i imprez publicznych

f) odsetki bankowe i inne dochody z kapita?u

33

Maj?tek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizacj? celw Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezb?dnych kosztw.

34

1. Zabrania si? wykorzystywania maj?tku stowarzyszenia na rzecz cz?onkw, cz?onkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich, chyba ?e to wykorzystanie bezpo?rednio wynika ze statutowego celu organizacji.

2. Zabrania si? udzielania po?yczek lub zabezpieczania zobowi?za? maj?tkiem organizacji w stosunku do jej cz?onkw, cz?onkw organw lub pracownikw oraz osb, z ktrymi pracownicy pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim albo w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s? zwi?zani z tytu?u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

3. Zabrania si? przekazywania maj?tku stowarzyszenia na rzecz cz?onkw stowarzyszenia, cz?onkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich, w szczeglno?ci je?eli przekazanie to nast?puje bezp?atnie lub na preferencyjnych warunkach.

4. Zabrania si? dokonywania zakupu towarw lub us?ug od podmiotw, w ktrych uczestnicz? cz?onkowie organizacji, cz?onkowie jej organw lub pracownicy oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich lub po cenach wy?szych ni? rynkowe.

Rozdzia? VI
Dzia?alno?? gospodarcza

35

Stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? w rozmiarach s?u??cych realizacji jej celw statutowych, na zasadach okre?lonych w odr?bnych przepisach. Dochd z dzia?alno?ci gospodarczej jest przeznaczony na realizacj? celw statutowych.

36

 1. Stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? w celu uzyskiwania ?rodkw na realizacj? celw statutowych. Przedmiotem dzia?alno?ci Stowarzyszenia mo?e by?:
  1. dzia?alno?? us?ugowa wspomagaj?ca edukacje.
  2. dzia?alno?? organizatorw turystyki, w??czaj?c wycieczki turystyczne z kompleksowym programem imprez uwzgl?dniaj?cym transport i zakwaterowanie
  3. Pozosta?a dzia?alno?? wydawnicza

Rozdzia? VII
Zmiana Statutu i rozwi?zanie Stowarzyszenia

37

1. Uchwa?? o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Cz?onkw na wniosek Zarz?du.

2. Zmiana Statutu nast?puje w drodze uchwa?y podj?tej wi?kszo?ci? 2/3 g?osw w obecno?ci, co najmniej po?owy cz?onkw.

38

1. Decyzj? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Cz?onkw na wniosek Zarz?du.

2. Uchwa?? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Cz?onkw wi?kszo?ci? 2/3 g?osw w obecno?ci, co najmniej po?owy cz?onkw.

3. Walne Zgromadzenie podejmuj?c uchwa?? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia okre?la sposb przeprowadzenie likwidacji oraz przeznaczenia maj?tku Stowarzyszenia.

Rozdzia? VIII
Postanowienia ko?cowe

34

Statut wchodzi w ?ycie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowo?ci prawnej.

Poprawiony: niedziela, 14 sierpnia 2011 09:28
 

PARTNERZY

PUCHAR POLSKI 2018

Puchar Polski Dzieci

16-17.06.2018

Zgłoszone drużyny

Kalendarz

luty 2018
npwścps
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Facebook