Misja

Nie ma takiej rzeczy, której wola ludzka, nie byłaby zdolna osiągnąć przez dobrowolne działanie jednostek
połączonych we wspólnym
wysiłku. _Alexander de Tocqueville_

Kalendarium


Dzisiaj jest: Piątek
20 Października 2017
Imieniny obchodzą
Budzisława, Irena, Jan Kanty,
Kleopatra, Wendelin, Witalis

Do końca roku zostało 73 dni.
Zodiak: Waga


Statut PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 30 lipca 2011 17:07

 

STATUT

STOWARZYSZENIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM „OLIMPIA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Rodziców I Nauczycieli Na Rzecz Pomocy Szkołom „Olimpia”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia  07 kwietnia  1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy Stowarzyszenie „Olimpia”.

§ 3

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wpisaniu do rejestru stowarzyszeń.

§ 5

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Publiczne Gimnazjum w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 20.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele  działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia „Olimpia” jest:

1. Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

2. Promowanie zdrowego stylu życia.

3. Zapobieganie skutkom wychowywania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych.

4. Współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

5. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi.

6. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych.

7. Rozwijanie idei wolontariatu.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Wspieranie inicjatyw obywatelskich w dążeniu do tworzenia społecznie odpowiedzialnego terytorium.

2. Polepszanie warunków kształcenia dzieci, młodzieży i edukacji obywatelskiej.

3. Wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci, młodzieży i osób uczących się.

4. Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w placówkach wychowawczych i oświatowych

5. Motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez aktywizację i usprawnienie działalności Komitetów  Rodzicielskich  w placówkach wychowawczych i oświatowych.

6. Mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz osób uczących się poprzez tworzenie koalicji.

7. Wspomaganie obywateli poprzez różnego typu poradnictwo.

8. Propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych.

9. Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w naszym sąsiedztwie.

10. Wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   z  położeniem  szczególnego  nacisku na ich aktywizację zawodową.

11. Propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

12. Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu obywateli a w szczególności dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo.

13. Wspieranie finansowe projektów edukacyjnych.

14. Organizację i realizację projektów edukacyjnych.

15. Fundowanie stypendiów.

16. Wspieranie i organizację wydarzeń sportowych.

17. Organizowanie imprez o charakterze historycznym, regionalnym, ekumeniczym, medialnym, ekologicznym, filozoficznym, prorodzinnym, prozdrowotnym i europejskim.

§ 9

W ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego wg zamieszczonego poniżej opisu działalności zgodnego z PKD 2007.

1. Działalność Pożytku publicznego realizowana odpłatnie

 • 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
 • 85.20.Z Szkoły podstawowe
 • 85.31.A Gimnazja
 • 85.31.B Licea ogólnokształcące
 • 85.5 Pozaszkolne formy edukacji
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych

2. Działalność Pożytku Publicznego nieodpłatna

 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie dzielą się na:

1. Zwyczajnych,

2. Wspierających.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski, który ukończył 16 rok życia, posiada nienaganną opinię, predyspozycje do pracy społecznej na rzecz drugiego człowieka i złoży pisemną deklarację przynależności do Stowarzyszenia, zobowiązującą do przestrzegania ustaleń statutu Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, deklarująca chęć wspierania działalności Stowarzyszenia.

3. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami z momentem podpisania deklaracji członkowskiej.

§ 12

1. O przyjęciu kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, po rozpatrzeniu złożonej deklaracji.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

1. wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,

2. uczestniczyć z głosem stanowiącym  w Walnym Zebraniu Członków,

3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

§ 14

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. regularne płacenie składek członkowskich.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2. dbać o jego dobre imię,

3. zabiegać   o   poprawę   opinii   społecznej   i   klimatu   wokół   środowiska wychowawczego dzieci i młodzieży

4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

5. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

b) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

c) utraty osobowości prawnej przez członka  wspierającego będącego osobą prawną

2 Członkowie zwyczajni nie opłacający składek członkowskich przez okres 6 miesięcy mogą utracić status członka zwyczajnego na wniosek zarządu i zostają członkami wspierającymi.

a) Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie  30 dni  odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna .

b) Informacje o statusie członkowskim udzielane są na wniosek członka stowarzyszenia w siedzibie stowarzyszenie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 19

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz  do roku, nie później niż do 30 kwietnia w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy, udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu oraz powołanie członków władz, w przypadku upływu kadencji.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a.  z własnej inicjatywy,

b.  na  żądanie  Komisji  Rewizyjnej,

c.  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków winno być zwołane nie później niż w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni i nikt z zebranych nie wniósł sprzeciwu co do rozpatrywania spraw nie objętych porządkiem obrad.

4. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy członek Zarządu lub osoba przez niego wskazana  spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

a. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

b. wybór i odwołanie członków  Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

c. ustalanie zasad określania wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania,

d. podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,

e. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 14 ust. 2 Statutu.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Jeżeli jednak dwa kolejne Walne Zebrania Członków nie mogą podjąć uchwał ze względu na brak kworum, wówczas trzecie kolejne Walne Zebranie Członków może podjąć uchwały bez względu na ilość obecnych członków, przy czym głosowanie może dotyczyć jedynie spraw  określonych w pierwotnym porządku obrad.

2. Walne Zebranie Członków odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 23

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 24

1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu wybierani są na 5 lat. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie powoła nowego składu Zarządu po upływie kadencji poprzedniego Zarządu, wówczas dotychczasowy Zarząd sprawuje swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.

3. Członkostwo  Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.

4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a) zakończenia kadencji Zarządu,

b) złożenia rezygnacji,

c) nie wykonywania funkcji przez okres, co najmniej połowy kadencji z powodu choroby, wyjazdu za granice, itp.

d) braku przejawiania inicjatywy oraz pracy na rzecz osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

e) W razie zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład w drodze dokooptowania.

§ 25

1. Zarząd wybiera ze swego grona  Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracami.

2. Odwołania Prezesa Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością przy obecności, co najmniej połowy członków.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,

3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz rocznych sprawozdań finansowych,

5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

6. opracowywanie i uchwalanie programów oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia,

7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających, oraz określanie statusów członków stowarzyszenia

8. występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,

9. podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej,

10. odwołanie członka Zarządu w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji

 

§ 27

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub Prezes Zarządu działający łącznie z drugim członkiem Zarządu.

 

§ 28

Pracownicy Stowarzyszenia podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę.

 

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 5 lat.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień,

c) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego  Zebrania Członków,

d) składanie co roku Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.

e) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez Komisję Rewizyjną.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład w wyniku ustania członkostwa jednego członka w drodze dokooptowania.

6. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 30

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 31

Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się, w szczególności:

a) wpływy ze składek członkowskich,

b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia,

c) wpływy z działalności statutowej.

d) dotacje i subwencje pochodzące zarówno ze środków krajowych, jak również ze środków organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem,

e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych

f) odsetki bankowe i inne dochody z kapitału

§ 33

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.

§ 34

1. Zabrania się wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

2. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

3. Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz  członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

4. Zabrania się dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI
Działalność gospodarcza

§ 35

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

 

§ 36

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskiwania środków na realizację celów statutowych. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia może być:
  1. działalność usługowa wspomagająca edukacje.
  2. działalność organizatorów turystyki, włączając wycieczki turystyczne z kompleksowym programem imprez uwzględniającym transport i zakwaterowanie
  3. Pozostała działalność wydawnicza

 

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

§ 38

1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

3. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenie likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości prawnej.

Poprawiony: niedziela, 14 sierpnia 2011 09:28
 

Kontakt

Stowarzyszenie Klub Sportowy "Olimpia"
_07-130 Łochów_ _Wyspiańskiego 20_ stowarzyszenie.olimpia@gmail.com ____REG. 141218362____ ____NIP: 8241752295____ ____KRS: 0000292969____

Sponsorzy

GMINA ŁOCHÓW
Reklama

Kalendarz

październik 2017
npwścps
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Facebook